مطالب پیدا شده
فضایی -کمدی -علمی تخیلی

8.27

“دﻧﺪی ﻓﻀﺎﻳﻲ”، ﺧﻮﺷﺘﯿﭙﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ! اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮیِ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎف ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﭘﻔﻲ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﮫﮑﺸﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻳﻲ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﻲ ﺑﻪ آن ھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده،ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ی ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ دﻧﺪی اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای او ﺟﺎﻳﺰه ی ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ھﺮﮐﺴﻲ ﮐﻪ زودﺗﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ی ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ھﻤﮑﺎرھﺎﻳﻲ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ دﻧﺪی ھﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ، رﺑﺎﺗﻲ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﮐﯿﻮ ﺗﻲ” و “ﻣﯿﻮ”، ﻓﻀﺎﻳﻲ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. “دﻧﺪی” ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻀﺎﻳﻲ را اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﺎرﭼﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﮐﮫﮑﺸﺎن ھﺎ و زﻣﺎن ھﺎ، “دﻧﺪی” در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ در اﻧﺘﮫﺎی ﻟﺒﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ھﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ

Space☆Dandy 2nd Season

دانلود انیمه Space☆Dandy 2nd Season
1028
اتمام پخش
آخرین آپدیت قسمت 13
480p-720p-1080p
Fa En
  • «جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، ترجیحا از مرورگر Chrome استفاده کنید.»

    در صورتی که قبلا عضو بودید، ابتدا بازیابی رمزعبور بزنید.

    Google بازیابی رمز عبور
  • «جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، ترجیحا از مرورگر Chrome استفاده کنید.»

    
    Google

Please choose your language

لطفا زبان خود را انتخاب کنید

Fa En